ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

JHVH

Publikováno 21.12.2014 v 19:06 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 85x

JHVH

Tetragrammaton

JHVH (hebrejsky יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton,řecky τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jménoboží. Jelikož původní hebrejský text dochoval pouze tyto čtyři konsonanty, zatímcovokály nikoli, nelze původní výslovnost těchto čtyř písmen spolehlivě rekonstruovat.Židé a většina křesťanských církví vlastní jméno Boží raději nepoužívá jako výraz úcty vůči jménu Božímu. Naproti tomu například svědkové Jehovovi užívají vlastního jména jako projev důvěrného vztahu k Bohu.


Tetragrammaton v hebrejštině a judaismu

Původ tetragrammatu JHVH (יהוה) se tradičně vykládá z vyprávění obsaženého v biblické knize Exodus. Mojžíš se v něm ptáBoha na jeho jméno a Bůh se mu představuje jako Jsem, který jsem (hebrejsky אהיה אשר אהיה, ehje ašer ehje).[1][2] Vedle čtyřpísmenné formy je v hebrejském textu zachována také kratší forma JH (יה, vokalizováno Jah) nebo JHV (יהו, vokalizovánoJahu). Tyto kratší formy se zachovaly zejména ve vlastních jménech osob (např. אליהו, Elijahu = Elijáš)[3] nebo v žalmech(např. הללו־יה, halelu-jah = Chvalte JHVH).[4]

Z obavy magické manipulace s Božím jménem a jeho znesvěcení se v židovské náboženské praxi Bůh raději označoval opisnými tituly „Pán“ (אדני, Adonaj), „Bůh Všemohoucí“ (אל שדי, El šadaj), v 1. a 2. století také jako „Velebený“ (הברוך הוא, ha-baruch hu) nebo „Nebesa“ (שמים, Šamajim), až se nakonec od 3. století prosadil opisný tvar „Svatý, budiž požehnán“ (הקדוש ברוך הוא, ha-kadoš baruch hu). Podle Mišny se Boží jméno vyslovovalo pouze jednou v roce na svátek Jom kipur v chrámovévelesvatyni ústy velekněze.[5] Po zániku chrámové bohoslužby byla původní výslovnost čtyř souhlásek JHVH zapomenuta, neboť i při četbě posvátných textů se místo Božího jména vyslovovaly opisné tvary. Při vokalizaci hebrejského textu Starého zákona se u slova JHVH nepoužily originální vokály, nýbrž vokály z opisného pojmenování Boha Adonaj. Nesprávným čtením pak vznikl tvar Jehova či Jahve.[6]

Různé praxe překládání a užívání tetragrammatu

Úcta Židů vůči Božímu jménu se projevila také v Septuagintě, překladu židovském Tanachu do řečtiny, který se rozšířil téměř výlučně v křesťanském prostředí. Raná křesťanská církev židovský zákaz vyslovování Božího jména dále dodržovala, takže v Novém zákoně se v citátech starozákonních textů JHVH nahrazuje slovem Kyrios (Pán). Septuaginta zpravidla překládá JHVH termínem κύριος (Kyrios, „Pán“) a obdobně se postupuje i v křesťanských překladech (nikoli však ve všech, srovnej Genesis 2,15 v různých překladech) až do první poloviny 20. století.

 • řecká Septuaginta: καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. [1]
 • latinská Vulgata: Tulit ergo Dominus [„Pán“] Deus hominem et posuit eum in paradiso voluptatis ut operaretur et custodiret illum. [2]
 • anglická Bible krále Jakuba: And the LORD [„Pán“] God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. [3]

Některé (zejména moderní) překlady (včetně českých) však začaly užívat vokalizované tvary tetragrammatonu (Jahveapod.).

 • americká American Standard Version: And Jehovah God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. [4]
 • anglický Překlad krále Jakuba (King James Version – KJV) používá přepis JHVH jménem Jehovah na čtyřech místech:);"">
 • Exodus 6,3: And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by God Almighty, but by my nameJEHOVAH was I not known to them. [5]
 • Žalmy 83,18: That may know that thou, whose name alone JEHOVAH, the most high over all the earth. [6]
 • Izajáš 12,2: Behold, God my salvation; I will trust, and not be afraid: for the LORD JEHOVAH my strength and song; he also is become my salvation. [7]
 • Izajáš 26,4: Trust ye in the LORD for ever: for in the LORD JEHOVAH everlasting strength [8]

V reakci na to roku 2008 prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Francis Arinze zakázal užívat toto hebrejské Boží jméno v liturgii a nařídil pokračovat v tradici jeho nahrazování slovem Pán.[7]

Český překlad

Česká překladová tradice velí překládat jméno boží jako Hospodin, např. Bible kralická nebo Český ekumenický překlad.

Některé moderní překlady však začaly užívat tetragrammaton anebo jeho vokalizované tvary (Jahve apod.):

Svědkové Jehovovi

Zcela jiný přístup mají svědkové Jehovovi, kteří používají formu Jehova navzdory pochybnostem o původní výslovnosti,[9][10]neboť to považují za projev důvěrného vztahu a úcty k Bohu.[11] Opírají se přitom zejména o novozákonní úryvky J 17, 6 (Kral, ČEP), Mt 6, 9 (Kral, ČEP) a Sk 15, 14 (Kral, ČEP). Užívání opisných titulů pro Boha svědkové Jehovovi dokonce považují za „vážnou chybu“, kvůli které pak „mnoha lidem Bůh připadá vzdálený a neosobní“.[11]

Odkazy

Reference

 1. Skočit nahoru↑ Ex 3, 14 (Kral, ČEP)
 2. Skočit nahoru↑ SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-303-5. S. 25.
 3. Skočit nahoru↑ 1Kr 17, 1 (Kral, ČEP)
 4. Skočit nahoru↑ Ž 104, 35 (Kral, ČEP)
 5. Skočit nahoru↑ Schubert (1999), s. 24–26.
 6. Skočit nahoru↑ MEYER, Rudolf. Hebräische Grammatik. Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1992. ISBN 3-11-013694-5. S. 81. (německy)
 7. Skočit nahoru↑ ARINZE, Francis. Letter to the Bishops Conferences on The Name of God [online]. 2008-06-29, [cit. 2010-09-08]. Dostupné online. (anglicky)
 8. Skočit nahoru↑ Katechismus katolické církve. Praha : ZVON, 1995. § 206. S. 68.
 9. Skočit nahoru↑ Proč používat Boží jméno, když neznáme jeho přesnou výslovnost?
 10. Skočit nahoru↑ Hlubší pochopení Písma — heslo Jehova
 11. Skočit nahoru k:a b Boží jméno — Jak jej používat a jaký má význam

Související články

Externí odkazy

);"">);"">);"">);"">);"">