ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Kategorizace lesů

Publikováno 10.02.2013 v 12:22 v kategorii Lesnictví, přečteno: 205x

Kategorizace lesů

Kategorizace lesů je definována zákonem 289/1995 Sb., o lesích. Rozděluje lesy podle převažujících funkcí do tří kategorií :
lesy hospodářské
lesy zvláštního určení
lesy ochranné

Lesy hospodářské
Jedná se o veškeré lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.

Lesy zvláštního určení
Pokud nejsou kategorizovány jako lesy ochranné, se nacházejí:
v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně
v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,
na území národních parků a národních přírodních rezervací

Do kategorie LZU lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy typu:
v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,
lázeňské,
příměstské a další lesy se zvýšeno rekreační funkcí,
sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou,
potřebné pro zachování biologické různorodosti,
v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,
v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

Lesy ochranné
lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované písky a náplavy, rašeliniště)
vysokohorské lesy pod hranicí lesa chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech
lesy v klečovém vegetačním stupni